Oферта

 • 1.  Терміни та їх визначення

 • 1.1. “Ліцензіар” ФОП «Єрмішов Олександр Володимирович», адреса електронної пошти якого для вхідних, вихідних повідомлень та кореспонденції, що надаються та/або отримуються Ліцензіаром щодо первинних документів та з інших питань.
 • 1.2. “Ліцензіат” будь-яка особа з тих, кому адресовано цю оферту, що її акцептувала та уклала Договір.
 • 1.3. “Сторони” Ліцензіар та Ліцензіат разом.
 • 1.4. “Сторона” окремо як Ліцензіар, так й Ліцензіат.
 • 1.5. “Сервіс” об’єкт права інтелектуальної власності, а саме комп’ютерна програма (програмний продукт) «SEO-checker», що є доступною для використання користувачами як сервіс віддаленого самообслуговування через мережу Інтернет за адресою сайту Ліцензіара: https://seo-checker.com.ua
 • 1.6. “Користувач” це Ліцензіат та/або будь-який з його співробітників та/або представників, яким Ліцензіат надав доступ до Сервісу та певного набору його функціональних можливостей.
 • 1.7. “Співробітники та/або представники” особи, що з боку відповідної Сторони приймають участь в укладанні, виконанні, припиненні Договору, зокрема, Сторони Договору та фахівці, що залучені з боку відповідної Сторони для забезпечення належного виконання обов’язків та/або здійснення прав за Договором такою Стороною, що їх залучила. Кожна із Сторін на власний розсуд та за власним рішенням, без необхідності будь-яких додаткових погоджень з іншою Стороною визначає необхідність та умови залучення своїх співробітників та/або представників, покладання на них виконання своїх обов’язків та/або уповноваження на здійснення своїх прав за Договором, однак така Сторона продовжує нести перед іншою Стороною повну відповідальність за дії та наслідки дій своїх співробітників та/або представників, зокрема щодо виконання Договору, як за свої власні дії та їх наслідки.
 • 1.8. “Акаунт” або “обліковий запис”це інструмент повноважного використання прав доступу до Профілю та Сервісу через мережу Інтернет, який містить інформацію про користувача Сервісу, який отримує доступ, про засоби отримання доступу через процедуру ідентифікації, автентифікації та авторизації користувача, а також містить ідентифікатор акаунту, вказівку на статистичну та іншу інформацію про використання Сервісу і дії користувача. Акаунт створюється Ліцензіаром на сайті Ліцензіара шляхом реєстрації Ліцензіата в передбаченому Договором порядку.
 • 1.9. “Ідентифікатор акаунту” це інформація, що присвоюється Ліцензіаром акаунту Ліцензіата та призначена для його визначення (ідентифікації) серед інших акаунтів на сайті Ліцензіара.
 • 1.10. “Профіль” віртуальний розділ сайту Ліцензіара, через інтерактивний інтерфейс якого здійснюється налаштування, управління та контроль використання Сервісу, з можливостями: вибору Тарифу, отримання статистики використання Сервісу тощо. Доступ до Профілю надається користувачеві через акаунт Ліцензіата.
 • 1.11. “Сайт” будь-який інформаційний ресурс в мережі Інтернет, що складається із однієї чи певної кількості сторінок в мережі Інтернет, кожна з яких має власні зміст (контент) та адресу в мережі Інтернет, та вільно або на певних умовах доступний за певним доменним іменем особам, що мають доступ до мережі Інтернет. Позначення в Договорі належності Сайту Стороні, як «Сайт Ліцензіара» чи «Сайт Ліцензіата», розуміється як підтвердження з боку відповідної Сторони її права використовувати Сайт, у тому числі з метою використання Сервісу за Договором, та обов’язку такої Сторони самостійно нести будь-які ризики та відповідальність у зв’язку із неправомірністю використання такою Стороною Сайту, у тому числі із зазначеною вище метою.
 • 1.12. “Ліцензія” дозвіл на використання Сервісу в обсязі певних його функціональних можливостей, що отримується Ліцензіатом відповідно до Договору.
 • 1.13. “Тариф” це умови Договору, що визначають розмір оплати ліцензійної винагороди Ліцензіара, а також період та кількість функціональних можливостей використання Сервісу. Тариф визначається у передбаченому Договором порядку. Для цілей цього договору під 1 (одним) місяцем строку дії Ліцензії розуміють 30 (тридцять) календарних днів.
 • 1.14. “Технічна підтримка” приймання та розгляд службою технічної підтримки Ліцензіара звернень користувачів щодо будь-яких питань використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, та надання на них відповідей та роз’яснень, у тому числі вказівок по налаштуванню й використанню Сервісу користувачами. Звернення користувачів приймаються службою технічної підтримки Ліцензіара винятково через електронне листування Сторін на адресу електронної пошти [email protected] та/або через інтерактивний інтерфейс та функціональні можливості Сайту та телеграм-бот, з 09:00 до 18:00 за київським часом щоденно, окрім вихідних днів (субота та неділя) та святкових чи неробочих днів за законодавством України. Відповіді та роз’яснення надаються службою технічної підтримки Ліцензіара або у строки та порядку, аналогічних зазначеним вище щодо приймання звернень користувачів, або в інші строки та порядку, погоджені із користувачем, щодо звернення якого вони надаються.
 • 1.15. “Електронне листування Сторін” надіслання будь-якою із Сторін іншій Стороні у передбачених Договором випадках електронних повідомлень та/або документів (файлів) в електронному вигляді, що відбувається через визначені Договором та/або у Акаунті (зокрема, виконаними Ліцензіатом налаштуваннями Профілю та/або даними, зазначеними Ліцензіатом при реєстрації та/або в Профілі), адреси електронної пошти (e-mail) Сторін чи їх співробітників (зокрема, стосовно Ліцензіара - адреси електронної пошти в домені seo-checker.com.ua), та/або через інтерфейс та функціональні можливості Сайту. Будь-які із зазначених вище термінів можуть вживатися в Договорі з великої або з маленької літери, у відповідному відмінку та числі в залежності від контексту. Інші терміни, що вживаються в Договорі, мають значення і зміст відповідно до чинного законодавства України та звичаїв ділового обороту у відповідній сфері.
 • 2.  Предмет договору

 • 2.1. Ліцензіар надає Ліцензіату за плату Ліцензію на право використання Сервісу згідно Тарифу, а також надає забезпечує можливість використання Сайту Ліцензіара, розташованого в мережі Інтернет за адресою: https://seo-checker.com.ua (повсюдно – «Сайт Ліцензіара»), в порядку та на умовах, визначених Договором.
 • 2.2. За Договором та/або виданою відповідно до Договору Ліцензії Ліцензіар надає Ліцензіату невиключні права та дозвіл використовувати Сервіс, в передбачених Договором порядку та способами в межах відповідного обсягу та кількості функціональних можливостей Сервісу, на території України, протягом строку дії Ліцензії, без права видачі субліцензії та/або передачі третім особам доступів до недоступних у загальному порядку розділів Сервісу.
 • 2.3. Права Ліцензіата, що виникають на підставі Ліцензії стосовно використання Сервісу, також поширюються на будь-які зміни, поновлення та доповнення протягом строку дії Ліцензії відповідно тих функціональних можливостей Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, що до моменту такої зміни, поновлення, доповнення вже були передбачені Договором та/або Ліцензією й доступні Ліцензіату. Нові, раніше не передбачені функціональні можливості Сайту Ліцензіара та/або Сервісу стають доступними Ліцензіату лише на розсуд Ліцензіара та/або за умови отримання Ліцензіатом нової Ліцензії.
 • 3.  Порядок отримання, строк дії ліцензії

 • 3.1. Порядок отримання Ліцензії наступний:
 • 3.1.1. Ліцензіат реєструється на Сайті Ліцензіара:
 • 3.1.1.1. Надає Ліцензіару достовірну та актуальну адресу електронної пошти, яка зазначається в реєстраційній картці (формі);
 • 3.1.1.2. Самостійно обирає і присвоює пароль до акаунту Ліцензіата, за умови відповідності такого пароля вимогам до нього (довжина, допустимі символи тощо), встановленим Ліцензіаром;
 • 3.1.1.3. Підтверджує зазначені у відповідній реєстраційній картці (формі) відомості шляхом переходу в Профіль по посиланню, надісланому Ліцензіаром на вказану в такій картці (формі) адресу електронної пошти Ліцензіата;
 • 3.1.2. Ліцензіар за фактом завершення реєстрації присвоює ідентифікатор акаунта та створює акаунт Ліцензіата, з наданням Ліцензіату повного доступу до Профілю;
 • 3.1.2.1. Якщо акаунт Ліцензіата було створено Ліцензіаром раніше, Ліцензіат здійснює вхід до Профілю та порядок отримання Ліцензії не включає п.3.1.1., 3.1.2. Договору.
 • 3.1.3. Ліцензіат обирає Тариф в Профілі або на сторінці Сайту Ліцензіара за адресою: https://seo-checker.com.ua/pay (далі - Сторінка Тарифів). і здійснює через електронні засоби прийому платежів, доступні на Сайті Ліцензіара,оплату ліцензійної винагороди;
 • 3.1.4. Ліцензіат в передбачені Договором строки та порядку здійснює оплату Ліцензіару ліцензійної винагороди за отримання Ліцензії відповідно до обраного Тарифу.
 • 3.2. З моменту здійснення Ліцензіатом в передбачені Договором строки та порядку оплати ліцензійної винагороди за отримання Ліцензії, відповідна Ліцензія вважається виданою Ліцензіаром Ліцензіату.
 • 3.3. Строк дії Ліцензії триває з моменту здійснення Ліцензіатом оплати ліцензійної винагороди і протягом тієї кількості календарних днів, за які було здійснено таку першу оплату
 • 3.4. Невикористання та/або не в повному обсязі використання Ліцензіатом функціональних можливостей Сервісу Ліцензіара, в тому числі не в повному обсязі використання кількості запитів «парсінгу ТОПу», не призводять до призупинення та/або подовження строку дії Ліцензії, а також не є підставою для повернення ліцензійної винагороди, сплаченої за отримання чи продовження строку дії такої Ліцензії, та/або для збільшення кількості таких запитів протягом наступного місяця строку дії Ліцензії.
 • 3.5. Зміна Ліцензіатом обраного Тарифу протягом строку дії Ліцензії можлива в Профілі за умови додаткової оплати Ліцензіатом ліцензійної винагороди, розмір якої визначається у Профілі чи на Сторінці Тарифів, що виставляється Ліцензіаром. При цьому видана раніше Ліцензія припиняє свою дію внаслідок її заміни новою Ліцензією на умовах нового Тарифу.
 • 4.  Умови ліцензії, спосіб та порядок використання сайту ліцензіара та сервісу

 • 4.1. По Ліцензії, що видана Ліцензіаром Ліцензіату згідно з Договором, надаються дозволи та права використання Сервісу, що обмежуються наступним способом використання Сервісу: через мережу Інтернет за адресою Сайту Ліцензіара через акаунт Ліцензіата, як сервісом віддаленого самообслуговування, в межах цільового призначення та доступних функціональних можливостей Сервісу та відповідно до умов Договору, Ліцензії за обраним Ліцензіатом Тарифом, а також інструкцій, правил та вказівок по налаштуванню й використанню Сервісу, що містяться на Сайті Ліцензіара та/або в роз’ясненнях служби технічної підтримки Ліцензіара, які надаються Ліцензіату за його зверненням у встановленому Договором порядку технічної підтримки, з можливістю підключення (налаштування) та/або відтворення (копіювання) Сервісу на необмеженій кількості комп’ютерів користувачів лише в тій частині Сервісу, відтворення (копіювання) якої є необхідною для використання доступних користувачеві функціональних можливостей Сервісу.
 • 4.2. Підписанням Договору Ліцензіат запевняє, що він розуміє та підтверджує свою згоду з тим, що:
 • 4.2.1. Укладання Договору та/або видача Ліцензії не призводить до передачі Ліцензіату та/або користувачеві будь-яких виключних прав інтелектуальної власності на Сервіс та/або Сайт Ліцензіара в цілому або в будь-якій їх частині (в тому числі щодо акаунту Ліцензіата та/або Профілю), а також не означає придбання Ліцензіатом та/або користувачем Сервісу та/або Сайту Ліцензіара у власність або отримання Ліцензіатом та/або користувачем будь-яких речових прав (в тому числі користування, володіння та/або розпорядження) на Сервіс та/або Сайт Ліцензіара та/або речей, нематеріальних благ (в тому числі інформації, баз даних), в яких виражений або міститься Сервіс та/або Сайт Ліцензіара в цілому або в будь-якій їх частині (розділі). Сторони підтверджують, що право, що було передано, виключає право або можливість Ліцензіата продати або здійснити відчуження в інший спосіб Сервісу та/або Сайту Ліцензіара будь-якій третій особі, а також виключає можливість Ліцензіата іншим чином передати Сервіс та/або Сайт Ліцензіара в розпорядження чи власність третій особі;
 • 4.2.2. Використання Ліцензіатом та/або користувачем контенту, а також будь-яких елементів дизайну, тексту, графічних зображень, ілюстрацій, відео, комп’ютерних програм, баз даних, музики, звуку та інших об’єктів права інтелектуальної власності, доступних Ліцензіату та/або користувачеві через Сайт Ліцензіара та/або Сервіс, можливо лише в рамках наданих функціональних можливостей Сайту Ліцензіара та/або Сервісу. Їх використання будь-яким іншим способом (у тому числі відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-яких підставах, відображення у фреймі тощо) допускається лише за попереднім дозволом особи, яка має виключне право дозволяти використання такого об’єкта права інтелектуальної власності, а в разі їх використання Ліцензіатом та/або користувачем в особистих некомерційних цілях – за умови збереження всіх знаків охорони авторського права та/або суміжних прав, знаків для товарів та послуг (торговельних марок), інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) автора та/або найменування особи, яка має виключне право дозволяти використання такого об’єкта права інтелектуальної власності, в незмінному вигляді, посилання на сайт Ліцензіара, збереження відповідного об’єкта права інтелектуальної власності в незмінному вигляді, крім випадків, прямо передбачених вимогами законодавства України або іншими умовами Договору та/або Ліцензії;
 • 4.2.3. За винятком використання в обсягах і способами, прямо передбаченими умовами Договору та/або Ліцензії або вимогами законодавства України, Ліцензіат та/або користувач не має права змінювати (модифікувати), декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати та виконувати інші дії з об’єктним кодом Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, метою яких є отримання інформації про реалізацію алгоритмів, використовуваних на Сайті Ліцензіара та/або в Сервісі, створювати похідні програмні продукти (комп’ютерні програми) з використанням Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання недоступних в загальному порядку частин (розділів) Сайту Ліцензіара (в тому числі Профіля) та/або Сервісу без письмової згоди Ліцензіара;
 • 4.2.4. Ліцензіат та/або користувач не має право відтворювати і поширювати Сервіс (в тому числі в особистих цілях або в цілях навчання) в складі збірників програмних продуктів (комп’ютерних програм), без письмової згоди Ліцензіара;
 • 4.2.5. Використання Сервісу повинно здійснюватися під найменуванням «SEO-CHECKER». Ліцензіат та/або користувач не має право змінювати найменування Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, видалити знак охорони авторського права або інші відомості про особу, яка має виключне право дозволяти використання такого об’єкта права інтелектуальної власності;
 • 4.2.6. Використання функціональних можливостей Сайту Ліцензіара та/або Сервісу можливо лише при наявності доступу Ліцензіата та/або користувача до мережі Інтернет. Ліцензіат та/або користувач самостійно отримує та оплачує такий доступ на умовах і за тарифами свого оператора та/або провайдера телекомунікаційних послуг доступу до мережі Інтернет.
 • 4.2.7. Ліцензіат та/або користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії, пов’язані з використанням Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, в тому числі якщо такі дії призведуть до порушення прав і законних інтересів третіх осіб, а також за дотримання законодавства України під час використання Сервісу та/або Сайту Ліцензіара.
 • 4.2.8. Права використання за Договором та/або Ліцензією Сайту Ліцензіара та/або Сервісу передаються на умовах «як є» («as is»). Ліцензіар не надає гарантій щодо відповідності Сайту Ліцензіара та/або Сервісу конкретним цілям й очікуванням Ліцензіата та/або користувача, а також не надає ніяких інших гарантій, прямо не вказаних в Договорі.
 • 4.2.9. Ліцензіар не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі наслідки будь-якого використання або неможливості використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, та/або збитки, заподіяні Ліцензіату та/або користувачеві, та/або третім особам в результаті будь-якого використання, невикористання або неможливості використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, окремих їх компонентів та/або функціональних можливостей, в тому числі за можливі помилки або збої в роботі Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством України.
 • 4.2.10. Використання акаунту більш ніж одним користувачем - заборонено.
 • 4.3. Використовуючи Сайт Ліцензіара та/або Сервіс, Ліцензіат підтверджує свою повну та безумовну згоду з усіма умовами Договору та/або отриманої Ліцензії, а також підтверджує наявність такої згоди від будь-якого з інших користувачів, яким Ліцензіат надав доступ до використання недоступних в загальному порядку частин (розділів) Сайту Ліцензіара (в тому числі Профілю) та/або Сервісу згідно з Договором. Якщо Ліцензіат або користувач не приймає будь-які з умов Договору та/або отриманої Ліцензії в повному обсязі, Ліцензіат та/або такий користувач не має право використовувати недоступні в загальному порядку частини (розділи) Сайту Ліцензіара (в тому числі Профіль) та/або Сервіс з будь-якою метою. Використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу з порушенням (невиконанням) будь-якої умови Договору, а також Сервісу без Ліцензії (в тому числі після закінчення строку дії та/або припинення (анулювання) Ліцензії) заборонено.
 • 4.3.1. У разі виявлення Ліцензіаром вчинення Ліцензіатом та/або користувачами порушень Договору, зокрема щодо способу та порядку використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, Ліцензіар має право частково або повністю призупинити доступ Ліцензіата та/або будь-якого із користувачів до Сайту Ліцензіара та/або Сервісу до моменту припинення такого порушення та виправлення його наслідків чи відновлення нормального стану, що передував такому порушенню, а у разі неможливості цього – припинити (анулювати) Ліцензію, а також припинити Договір.
 • 4.3.2. Зазначене вище призупинення доступу та/або припинення (анулювання) Ліцензії відбувається автоматично, в порядку забезпечення виконання зобов’язань Ліцензіата за Договором та оперативно-господарської санкції до Ліцензіата, за допомогою програмно-технічних засобів Ліцензіара, із використанням яких надається доступ до Сайту Ліцензіара та/або Сервісу. Ліцензіар усвідомлює і приймає всі ризики, які виникають внаслідок цього.
 • 4.4. Протягом строку дії Договору Ліцензіар забезпечує технічну підтримку використання Ліцензіатом Сервісу за умови, що звернення до служби технічної підтримки Ліцензіара не містить нецензурної лайки та ображень та надійшло від користувача у передбачені Договором порядку та строки, а також із зазначенням користувачем на вимогу Ліцензіара ідентифікатору акаунту або інших даних, що підтверджують право доступу користувача до Сервісу та певного набору її функціональних можливостей.
 • 5.  Ціна договору, ліцензійна виногорода та рахунки за договором

 • 5.1. Розмір ліцензійної винагороди за виданою за Договором Ліцензією на право використання Сервісу визначається Тарифом, включає в себе ліцензійну винагороду за отримане за договором право використання Сайту і Сервісу Ліцензіара.
 • 5.2. Оплата ліцензійної винагороди здійснюється через електронні платіжні системи, доступні на Сайті Ліцензіара.
 • 5.3. Оплата ліцензійної винагороди може здійснюватись шляхом регулярних автоматичних переказів грошових коштів на користь Ліцензіара з банківських карт Ліцензіата (надалі – «автоматичне продовження»). Ліцензіат гарантує, що він є власником банківської карти, усвідомлено, коректно та повністю вводить всі необхідні реквізити банківської карти при оплаті. У разі використання Ліцензіатом функціональної можливості “автоматичного продовження” продовжується строк дії Ліцензії на умовах Тарифу, обраного Ліцензіатом при першій оплаті ліцензійної винагороди.
 • 5.3.1. З банківської карти будуть здійснюватися перекази грошових коштів в строки і розмірах, необхідних для належного виконання зобов’язань Ліцензіата за Договором. У разі недостатньої кількості коштів на рахунку банківської карти Ліцензіата для здійснення переказу, Ліцензіар має право повторювати запит на списання з банківської карти грошових коштів.
 • 5.3.2. Функціональна можливість Сервісу «автоматичне продовження» активується автоматично при першій оплаті ліцензійної винагороди через інтерактивний інтерфейс Сайту Ліцензіара. Якщо Ліцензіат при першій оплаті ліцензійної винагороди не бажає автоматичного подовженні дії Ліцензії, він має деактивувати цю функціональну можливість через інтерактивний інтерфейс Сайту Ліцензіара шляхом вимкнення перемикача навпроти пункту “продовжити автоматично”.
 • 5.3.3. Відключення (відмова) Ліцензіата від функціональної можливості «автоматичного продовження» після здійснення першої оплати ліцензійної винагороди відбувається в такому порядку: в розділі «Налаштування» Ліцензіат обирає підрозділ «Рекурентні платежі», та навпроти пункту «продовжувати автоматично» відключає перемикач та натискає «Зберегти». При цьому грошові кошти, що переведені з банківської карти до відключення (відмови) Ліцензіата від повторних платежів, Ліцензіату не повертаються.
 • 5.3.4. Ліцензіар не несе відповідальність за непрацездатність та/або тимчасову непрацездатність функціональної можливості «автоматичного продовження». Ліцензіат самостійно контролює виконання свого зобов’язання по оплаті ліцензійної винагороди згідно Договору. При непрацездатності та/або тимчасовій непрацездатності функціональної можливості «автоматичного продовження» Ліцензіат зобов'язаний використовувати інші засоби оплати за Договором.
 • 6.  Відповідальність сторін та порядок вирішення спорів

 • 6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором відповідно до Договору.
 • 6.2. Ліцензіат усвідомлений та погоджується з тим, що для використання Сервісу та/або Сайту Ліцензіара необхідно використовувати програмне забезпечення (веб-браузери, операційні системи та інше) та обладнання (персональні комп’ютери, мережеве обладнання та інше) вироблене і надане третіми особами, і Ліцензіар не несе відповідальності за якість їх роботи та їх придатність для використання Сервісу та/або Сайту Ліцензіара.
 • 6.3. Ліцензіар не несе відповідальності за будь-які дії Ліцензіата та/або користувачів, пов’язані з використанням Сервісу та/або Сайту Ліцензіара, у тому числі за будь-які викликані цим порушення прав та інтересів третіх осіб та/або вимог законодавства, що застосовується відносно таких третіх осіб або використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу користувачами.
 • 6.4. Ліцензіар відшкодовує Ліцензіату виключно реальні документально підтверджені Ліцензіатом збитки, завдані порушенням Договору з вини Ліцензіара, в обсязі та у розмірі, що не може перевищувати розмір оплати ліцензійної винагороди, здійсненої Ліцензіатом за останні 30 (тридцять) календарних днів строку дії Ліцензії, щодо якої протягом такої кількості календарних днів сталось таке порушення Договору з вини Ліцензіара.
 • 6.5. Сторони досягли згоди, що будь-які зобов’язання щодо відшкодування Ліцензіаром будь-якого збитку, неустойки, компенсації чи інших штрафних (фінансових) санкцій, індексацій та процентів – в повному розмірі, разом або кожний окремо, – що підлягатимуть виплаті Ліцензіату в зв’язку або внаслідок порушення Договору з вини Ліцензіара, можуть бути припинені шляхом передання Ліцензіату відступного у вигляді виплати Ліцензіаром Ліцензіату грошової суми в розмірі оплати ліцензійної винагороди, здійсненої Ліцензіатом за останні 30 (тридцять) календарних днів строку дії Ліцензії, щодо якої сталось таке порушення Договору з вини Ліцензіара, у зв’язку з якими у Ліцензіара виникли зазначені зобов’язання, що припиняються.
 • 6.5.1. Передання зазначеного вище відступного не потребує будь-якої додаткової згоди Сторін та здійснюється Ліцензіаром протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту повідомлення шляхом електронної переписки Сторін Ліцензіаром Ліцензіата про передачу відступного за Договором, але у будь-якому разі не пізніше 45 (сорока п’яти) робочих днів з моменту отримання Ліцензіаром відповідної вимоги Ліцензіата щодо відшкодування Ліцензіаром будь-якого збитку, неустойки, компенсації чи інших штрафних (фінансових) санкцій, індексацій та процентів, шляхом сплати визначеної згідно Договору грошової суми на поточний рахунок Ліцензіата або внесенням її в депозит нотаріусу (нотаріальної контори) для передачі її Ліцензіату.
 • 6.5.2. Переданням зазначеного вище відступного також припиняється й Ліцензія, щодо якої сталось порушення Договору з вини Ліцензіара, у зв’язку з яким у Ліцензіара виникли зазначені вище зобов’язання щодо відшкодування Ліцензіаром будь-якого збитку, неустойки, компенсації чи інших штрафних (фінансових) санкцій, індексацій та процентів.
 • 6.5.3. Виконання зобов’язань за Договором за рахунок Ліцензіара не допускається.
 • 6.6. У разі використання Ліцензіатом Сервісу та/або Сайту Ліцензіара з порушенням Договору, він зобов’язується за вимогою Ліцензіара відшкодувати всі документально підтверджені Ліцензіатом збитки, завдані порушенням Договору з вини Ліцензіара, в повному обсязі та розмірі, визначеному згідно чинного законодавства України.
 • 6.7. Ліцензіар гарантує, що йому належать майнові права інтелектуальної власності на Сервіс в обсязі, необхідному для укладення та належного виконання цього Договору і що такі дії не порушують прав третіх осіб. У разі виникнення будь-яких претензій або вимог з боку третіх осіб до Ліцензіату про порушення ним авторських прав таких третіх осіб на Сервіс внаслідок її використання Ліцензіатом, Ліцензіар зобов'язується надати Ліцензіату сприяння в розгляді та вирішенні спорів з такого приводу на користь Ліцензіата, а у разі, якщо за підсумками таких суперечок Ліцензіат не зможе використовувати Сервіс та/або змушений буде виплатити компенсацію третім особам, як правовласникам на Сервіс, Ліцензіар зобов'язується на письмову вимогу Ліцензіата компенсувати йому реальний збиток, факт заподіяння і розмір якого документально повинні бути підтверджені Ліцензіатом на момент такої вимоги.
 • 6.8. Сторони досягли згоди, що будь-які претензії та/або інші вимоги Ліцензіата щодо невиконання, неналежного виконання Ліцензіаром своїх зобов’язань за Договором та/або відповідальності за Договором надаються Ліцензіатом та приймаються Ліцензіаром до розгляду у разі їх надання Ліцензіату у письмовій формі на адресу для листування, зазначену у Договорі. При цьому строк розгляду та відповіді Ліцензіара щодо результатів розгляду зазначених претензії чи інших вимог Ліцензіата складає 5 (п’ять) робочих днів з моменту їх отримання Ліцензіатом у зазначеному вище порядку.
 • 6.9. Усі суперечки та розбіжності, що виникають між Сторонами, в порядку досудового врегулювання вирішуються шляхом переговорів та/або надання пропозицій щодо врегулювання таких розбіжностей чи суперечок. При цьому Сторони погодилися, що строк розгляду та надання відповіді кожною із Сторін щодо результатів розгляду отриманої нею пропозиції іншої Сторони складає 7 (сім) робочих дня з моменту отримання такої пропозиції. Сторони також досягли згоди, що у спірних ситуаціях достатнім підтвердженням фактів належного чи неналежного виконання Сторонами своїх обов’язків за Договором (зокрема щодо надання Ліцензії) є дані статистичної та іншої інформації про використання Сервісу і дії користувача, доступні Сторонам в електронному вигляді через акаунт Ліцензіата та Профіль.
 • 6.10. У разі недосягнення згоди та неможливості врегулювання Сторонами суперечок та розбіжностей в зазначеному досудовому порядку спір підлягає вирішенню судом відповідно до чинного законодавства України.
 • 7.  Форс-мажорні обставини

 • 7.1. Будь-яка із Сторін звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання, або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо нею буде доведено, що таке невиконання або неналежне виконання пов’язано з дією обставин непереборної сили – форс-мажорних обставин.
 • 7.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють надзвичайні обставини, виникнення, існування, припинення яких не залежать від волі Сторони, та негативний вплив яких на виконання зобов’язань за Договором та/або обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами неможливо було обачливо обмежити та/або попередити, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, відключення електроенергії, пошкодження телекомунікаційних мереж, дія чи вплив дії шкідливих програм для електронно-обчислювальних машин, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту, розрахунків (платежів) тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.
 • 7.3. Сторона, що підпала під дію форс-мажорних обставин та внаслідок цього була позбавлена можливості належним чином виконувати свої зобов’язання за Договором, повинна негайно, але у будь-якому разі не пізніше 7 (сім) наступних робочих днів, повідомити іншу Сторону. Не інформування або несвоєчасне інформування про дію форс-мажорних обставин, а також відсутність або несвоєчасність їх належного документального підтвердження позбавляє відповідну Сторону права посилатися на їх дію.
 • 7.4. Виникнення форс-мажорних обставин в момент порушення виконання Стороною своїх зобов’язань за Договором позбавляє Сторону права посилатися на ці обставини, як на підстави для звільнення від відповідальності за Договором за такі порушення.
 • 7.5. Дія форс-мажорних обставин повинна бути підтверджена документами, виданими компетентними юридичними особами приватного або публічного права України, міжнародними організаціями або повноважними представниками третіх осіб, що спричинили виникнення форс-мажору, або документом, що надається торгово-промисловою палатою в Україні чи її регіональним осередком за місцезнаходженням Сторони, що посилається на їх дію. Таке документальне підтвердження повинне бути надане іншій Стороні не пізніше 7 (семи) робочих днів з моменту початку дії (впливу) форс-мажорних обставин, якщо інший строк оформлення відповідного документу не визначено особою, що видає такий документ.
 • 7.6. Строки виконання зобов’язань Сторін за Договором подовжуються на строк дії форс-мажорних обставин. У разі тривалості форс-мажорних обставин понад 30 (тридцять) календарних днів, кожна із Сторін має право відмовитись від Договору у передбаченому ним порядку без відшкодування збитків та витрат іншій Стороні.
 • 8. Особливі умови

 • 8.1. Якщо інше не передбачено додатковою згодою Сторін, досягнутою через електронне листування Сторін, Ліцензіат укладанням Договору надає Ліцензіару свою однозначну згоду (дозвіл) на:
 • 8.1.1. Розміщення на Сайті Ліцензіара в розділі «Клієнти» інформації про Ліцензіата (зокрема, фірмового найменування, комерційного позначення, логотипу, товарного знаку та знаку обслуговування (торговельної марки), права на які належать Ліцензіату, короткої інформації щодо професійної діяльності Ліцензіата в тому вигляді, в якому він надає таку інформацію про себе на Сайті Ліцензіата або у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);
 • 8.1.2. Використання та публікацію (поширення, відтворення) знеособленої інформації щодо результатів використання Ліцензіатом Сервісу та/або Сайту Ліцензіара за Договором у будь-яких кейсах (доповідях, публікаціях, професійних та інших виданнях, засобах масової інформації та у мережі Інтернет) без зазначення відносно таких результатів будь-яких згадувань чи посилань, що можуть однозначно ідентифікувати Ліцензіата та його сайт.
 • 8.2. Ліцензіат укладанням Договору надає Ліцензіару свою однозначну згоду (дозвіл) на обробку Ліцензіаром персональних даних Ліцензіата, його співробітників та/або представників, що надалі разом або кожен окремо іменується «Власник персональних даних», у тому числі, але не виключно, будь-якої інформації щодо прізвища, власного імені, по-батькові, паспортних даних, номеру облікової картки платника податку, дати та місця народження, громадянства, адреси проживання, адреси реєстрації, номерів стаціонарного, мобільного телефонного зв’язку, адрес електронної пошти, акаунтів на будь-яких сайтах в мережі Інтернет, зокрема у соціальних мережах тощо, що надалі разом або кожне окремо іменується «персональні дані», з метою виконання Ліцензіаром Договору та належного використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, з метою розширення кола користувачів, споживачів та контрагентів Ліцензіара, й оцінки впливу наданих Ліцензій та технічної підтримки на діяльність Ліцензіара, а також з метою дотримання Ліцензіаром вимог чинного законодавства України, захисту прав та інтересів Ліцензіара, які можуть бути порушені, в зв’язку з встановленням правовідносин між Ліцензіаром та Ліцензіатом.
 • 8.2.1. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Власника персональних даних, здійснюється виключно в межах, необхідних для забезпечення діяльності Ліцензіара та/або захисту його інтересів та/або необхідних для забезпечення виконання Договору. Підписанням Договору Ліцензіат стверджує, що вся надана ним Ліцензіару інформація, в тому числі що становить персональні дані Власника персональних даних, надана Ліцензіатом на законних підставах і він має право її використовувати та розпоряджатися нею та самостійно несе будь-які ризики та відповідальність щодо отримання і обробки Ліцензіаром персональних даних Власника персональних даних, наданих з зазначених вище цілях протягом строку дії Договору.
 • 8.2.2. Власник персональних даних надає свою згоду на обробку персональних даних на термін, який є необхідним відповідно до мети обробки персональних даних, передбачених вище згодою/дозволом, однак у будь-якому випадку до моменту припинення Ліцензіара та/або його правонаступників.
 • 8.2.3. Крім того, Власник персональних даних надає свою згоду на те, що його персональні дані можуть бути передані та/або поширені, та/або розкриті (у тому числі для їх подальшої обробки та використання) у зв’язку із реалізацією правовідносин у сфері використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу між ним та Ліцензіаром третім особам (зокрема, співробітникам та/або представникам Ліцензіара, юридичним компаніям, новим кредиторам у разі відступлення права вимоги за Договором тощо).
 • 8.2.4. Персональні дані передаються, у т.ч. шляхом транскордонної передачі персональних даних, розпорядникам баз даних та третім особам, яких Ліцензіар визначає самостійно. Власник персональних даних погоджується з тим, що Ліцензіар не зобов’язаний його повідомляти про таку передачу.
 • 8.2.5. Власник персональних даних надає свою згоду на те, що до його персональних даних може бути наданий доступ третім особам за їх запитом, за умови надання зазначеними особами зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог ЗУ «Про захист персональних даних», в порядку, передбаченому ст. 16 ЗУ «Про захист персональних даних».
 • 8.2.6. Шляхом укладення Договору Ліцензіат підтверджує факт отримання Власником персональних даних письмового повідомлення про його права, пов’язані із захистом персональних даних під час їх обробки, визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.
 • 8.2.7. Укладанням Договору Ліцензіат засвідчує, що він розуміє та погоджується з режимом використання інформації, що передбачено вище, а також що він належним чином повідомлений про можливість включення персональних даних Власника персональних даних, що стали або стануть відомі Ліцензіару у ході виконання Договору, до будь-якої бази персональних даних Ліцензіара. При цьому Сторони погодили, що Ліцензіат не матиме до Ліцензіара жодних претензій в разі вчинення останнім будь-якої дії, зазначеної вище стосовно персональних даних та порядку їх обробки.
 • 8.3. Укладанням Договору Ліцензіат засвідчує, що він розуміє та підтверджує свою згоду з тим, що він самостійно у повному обсязі та розмірі несе відповідальність за законом та/або будь-якими вимогами третіх осіб з приводу обробки будь-яких персональних даних третіх осіб, що може відбутися внаслідок чи в ході використання Ліцензіатом та/або користувачами Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, у зв’язку з чим Ліцензіат зобов’язується самостійно забезпечувати обробку і захист таких персональних даних та законних прав і інтересів третіх осіб відповідно до чинного законодавства, що поширюється на таких третіх осіб та обробку і захист їх персональних даних.
 • 8.4. Сторони шляхом укладання Договору засвідчують, що досягнення згоди Сторін за будь-якими питаннями стосовно видачі Ліцензії та/або виконання будь-якою із Сторін своїх зобов’язань за Договором можливе шляхом надання пропозицій та відповіді на кожну з них в електронному вигляді шляхом електронного листування Сторін.
 • 8.4.1. При цьому Сторони домовились, що в рамках правовідносин за Договором електронне листування Сторін, зокрема повідомлення (відповіді) та кореспонденція (документи чи файли), направлені будь-якою із Сторін через визначені Договором та/або у Акаунті адреси електронної пошти (e-mail) відповідної Сторони, вважаються вчиненими в письмовій формі та визнаються нарівні з іншими документами на паперових носіях як належна правова підстава для виникнення, зміни та припинення правовідносин Сторін та доказ у спорах між Сторонами.
 • 8.4.1.1. Зазначені вище повідомлення (відповіді) та кореспонденція (документи чи файли), що створюються та/або надсилаються в електронному вигляді через електронне листування Сторін, вважаються підписаними електронним підписом відповідної Сторони-відправника, ключем до якого є засоби автентифікації та отримання прав авторизованого доступу (логін, пароль тощо) до електронної пошти відповідної Сторони, що застосовується відповідно до правил, встановлених оператором (адміністратором) відповідної інформаційної системи сервісу електронної пошти, з використанням якої відповідною Стороною здійснюється створення та/або надання (відправлення) відповідного електронного повідомлення (відповіді) та кореспонденцій (документу чи файлу), за умови, що таке електронне повідомлення (відповідь), кореспонденція (документ чи файл) надіслано на адресу співробітника та/або представника відповідної Сторони-отримувача або на адресу електронної пошти Сторони-отримувача, що збігається із визначеною Договором та/або у Акаунті адресою електронної пошти відповідної Сторони-отримувача.
 • 8.4.1.2. Кожна із Сторін зобов’язується забезпечити конфіденційність інформації щодо засобів ідентифікації, автентифікації та отримання прав авторизованого доступу (логін, пароль тощо) до власної електронної пошти відповідної Сторони, що визначена Договором та/або у Акаунті. Кожна із Сторін самостійно несе будь-які ризики та наслідки, що виникають внаслідок розкриття, поширення чи неправомірного використання зазначеної вище конфіденційної інформації, спричинені з вини (у т.ч. необережності) такої Сторони, її співробітників та/або представників, що мали доступ до такої інформації, окрім випадків негайного (але у будь-якому разі не пізніше наступного робочого дня) письмового повідомлення про це іншій Стороні.
 • 8.4.1.3. Всі дії та правочини, що були вчинені шляхом електронного листування Сторін зі створенням та/або наданням (відправленням) електронних повідомлень (відповідей), кореспонденції (документів чи файлів) з використанням електронної пошти відповідної Сторони до моменту отримання іншою Стороною зазначеного в п.8.4.1.2. Договору повідомлення відповідної Сторони вважаються такими, що були вчинені від імені, в інтересах та по волі такої відповідної Сторони за її згодою.
 • 8.5. Сторони досягли згоди, що будь-які повідомлення (відповіді) та кореспонденція (документи чи файли) та інформація у письмовій формі, що надаються будь-якою із Сторін іншій Стороні відповідно до Договору, зокрема вимоги, листи тощо, вважаються наданими належним чином, за умови, що їх розбірливі примірники чи копії надійшли Стороні-отримувачу у передбачений Договором строк через електронне листування Сторін. При цьому за вимогою Сторони-отримувача та за її кошти викладені на паперовому носії оригінали чи дублікати таких повідомлень (відповідей) та кореспонденції (документів чи файлів) у письмовій формі, що були надані Стороні-отримувачу через електронне листування Сторін, мають бути передані нарочним або відправлені Стороні-отримувачу Стороною-відправником або нарочним, або поштовим відправленням із повідомленням про вручення та описом вкладення, або з використанням служби кур’єрської доставки, – не пізніше десяти робочих днів з моменту отримання зазначеної письмової вимоги від такої Сторони-отримувача.
 • 8.5.1. Зазначені вище повідомлення (відповіді) та кореспонденція (документи чи файли) вважаються врученими:
 • 8.5.1.1. У разі надсилання через електронне листування Сторін – в дату відправлення, за умови, що Сторона-відправник отримала відповідь або автоматичне повідомлення про доставку такого електронного відправлення, або якщо таке відправлене електронне відправлення чи додані до нього повідомлення (відповіді) та кореспонденція (документи чи файли) в електронному вигляді зафіксовані та доступні до ознайомлення в інтерактивному інтерфейсі відповідного поштового агенту чи сервісу (служби) електронної пошти та електронних повідомлень, як надіслані на адресу електронної пошти Сторони-отримувача, що збігається із визначеної Договором та/або у Акаунті адресою електронної пошти відповідної Сторони-отримувача.
 • 8.5.1.2. У разі доставки нарочним, поштовим відправленням або з використанням служби кур’єрської доставки – в дату, вказану в підтверджені про вручення, при цьому кожна із Сторін зобов’язується в момент вручення такій Стороні зазначених повідомлень (відповідей) та кореспонденції (документів чи файлів) надати відповідне письмове підтвердження або проставити відмітку на супроводжувальних таку доставку документах про її отримання із зазначенням дати отримання, а також посади, прізвища, ім’я та по-батькові особи, якій такі повідомлення (відповіді) та кореспонденцію (документи чи файли) було вручено, а Сторона, що відмовилась від цього, вважатиметься такою, що відмовилась від отримання відповідних повідомлення (відповіді) та кореспонденції (документів чи файлів) із покладенням на таку Сторону будь-яких наслідків такої відмови.
 • 8.5.2. Кожна із Сторін зобов’язується якнайшвидше протягом розумного строку, але у будь-якому випадку не пізніше 5 (п’яти) робочих днів, повідомити іншу Сторону про зміну власних реквізитів, у тому числі щодо адреси для листування та адреси електронної пошти, що визначені Договором та/або у Акаунті, або самостійно нести ризики та наслідки порушення такого зобов’язання.
 • 8.6. Сторони досягли згоди про те, що укладаючи цей Договір, кожна зі Сторін підтверджує, що володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання цього Договору. 8.7. Жодна із Сторін не має права здійснювати заміну Сторони у Договорі, відступлення прав вимоги, переведення боргу за Договором або будь-якими з зобов’язань за Договором третій особі без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони. Будь-яке забезпечення за участі третьої особи (порука, гарантія, застава тощо) щодо зобов’язань будь-якої із Сторін за Договором без попередньої письмової згоди іншої Сторони не допускається та є недійсним.
 • 9.  Умови щодо укладання строку дії, порядку внесення змін до договору

 • 9.1. Договір визнається укладеним з моменту акцепту цієї оферти Ліцензіатом. Під акцептом цієї оферти в цілях укладання Договору розуміється оплата Ліцензіатом ліцензійної винагороди згідно рахунку, виставленого Ліцензіаром, у передбачений таким рахунком строк та в належному розмірі й з зазначенням в платіжних документах Ліцензіата реквізитів (дати та номеру) такого рахунку.
 • 9.2. Ця оферта є загальнодоступною для кожного, хто має намір в якості Ліцензіата укласти Договір укласти, розроблена на невизначений строк та набирає чинності з дати її оприлюднення шляхом розміщення україномовної версії цієї оферти на Сайті Ліцензіара.
 • 9.3. Цю оферту може бути скасовано до моменту її акцепту або до неї та Договору можуть бути внесені зміни в односторонньому порядку, при цьому попередня версія оферти та Договору буде збережена та доступна для ознайомлення на Сайті Ліцензіара.
 • 9.4. Укладаючи Договір, Ліцензіат погоджується з порядком зміни умов цих Умов та Договору. Сторони погодилися, що зміни до цих Умов та Договору, які вносяться відповідно до умов цього розділу, не потребують додаткового укладання угод Сторонами про внесення змін та набирають чинності з наступного: щодо змін до цих Умов до їх прийняття - з дати опублікування нової редакції Умов і Угоди шляхом розміщення на Сайті Ліцензіара; щодо внесення змін до Умов та Угоди після акцепту - 30 (тридцять) днів з дати публікації нової редакції Умов та Угоди на сайті Ліцензіара, за умови, що Ліцензіат не повідомив Ліцензіара про свою незгоду з внесенням змін до Договору на адресу електронної пошти, вказану в Договорі, у зазначений термін. Отримання Ліцензіаром повідомлення Ліцензіата про незгоду із внесенням змін до цих Умов та Договору вважається ініціюванням Ліцензіатом процедури розірвання Договору та анулювання Ліцензії. У разі анулювання цих Умов та положень Договори, укладені до їх анулювання, продовжуватимуть регулюватися положеннями Умов в останній редакції, яка була чинною до анулювання, до повного виконання всіх зобов’язань за Договір між Ліцензіаром і Ліцензіатом.
 • 9.5. Договір діє на протязі строку дії Ліцензії.
 • 9.6. Договір не є публічним договором або договором приєднання. Після укладання Договору всі попередні переговори, попередні угоди і протоколи намірів, листування тощо, що стосуються правовідносин за Договором та передують за хронологією даті його укладання, втрачають юридичну силу, але можуть бути доказом намірів та волі Сторін щодо укладання Договору.
 • 9.7. Припинення Договору призводить до негайного припинення (анулювання) Ліцензії, що була видані за Договором з моменту припинення Договору.
 • 9.8. Договір може бути достроково припинено Сторонами, у тому числі шляхом його розірвання або односторонньої відмови будь-якої із Сторін від Договору, в наступному порядку та на підставах:
 • 9.8.1. Ліцензіаром в односторонньому повідомному порядку з дати, зазначеної у такому повідомлені, без оформлення письмової згоди Сторін, якщо Ліцензіат порушує визначені Договором умови Ліцензії, спосіб та порядок використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу або вчинив інше порушення Договору, що створює перешкоди для належного виконання Договору Ліцензіаром;
 • 9.8.2. Ліцензіаром в односторонньому повідомному порядку з дати, зазначеної у такому повідомлені, без оформлення письмової згоди Сторін, якщо Ліцензіар втратив (зокрема внаслідок спливу строку чинності) майнові права на Сервіс –з дати повернення Ліцензіату ліцензійної винагороди пропорційно кількості місяців строку дії Ліцензії, що залишались з дати такого припинення Договору до дати спливу строку дії Ліцензії;
 • 9.8.3. За додатковою згодою Сторін шляхом укладання додаткової угоди про дострокове припинення (розірвання) Договору – із дати, визначеної такою додатковою угодою Сторін;
 • 9.8.4. Будь-якою із Сторін, в односторонньому порядку, із письмовим попередженням про це іншої Сторони не пізніше, ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до спливу строку дії Ліцензії, – із дати спливу строку дії такої Ліцензії;
 • 9.8.5. Будь-якою із Сторін в односторонньому порядку через дію форс-мажорних обставин згідно п.7.6. Договору, за умови письмового повідомлення іншої Сторони не пізніше ніж за 3 (три) робочих дня до дати такого припинення.
 • 9.9. Визнання недійсним будь-якої частини Договору (умови, пункту, положення, розділу тощо) відповідно до рішення суду, що набрало законної сили, не призводить до недійсності інших частин Договору, а також Договору в цілому, а правовідносини Сторін, що було врегульовано такою визнаною недійсною частиною Договору, мають бути якнайшвидше протягом розумного строку урегульовані за додатковою угодою Сторін із поширенням на них до цього вимог чинного законодавства та норм звичаїв ділового обороту у відповідній та/або аналогічній сфері правовідносин.